Hong Sjölinder

hongHong Sjölinder forskar vid Stockholms Universitet och är en av stiftelsens anslagsmottagare 2009. Hong disputerade år 2003 i molekylärbiologi vid Heidelberg Universitet (ZMBH).


Efter disputationen påbörjade hon postdoktorträning med fokus på immunologisk signaltransduktion och bakteriell infektion, särskilt patogena bakterier som t.ex. Neisseria meningitidis (meningokocker). År 2009 startade Hong sin egen forskargrupp vid Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, vid Stockholms Universitetet.

En stor del av befolkningen bär på meningokocker i svalget utan att bli sjuka. Av okänd anledning kan dock vissa individer (vanligtvis barn under 4 år) drabbas av allvarlig meningokocksjukdom med blodförgiftning och/eller akut hjärnhinneinflammation som följd. Vad som utgör skillnaden mellan smittbärare och de som blir allvarligt sjuka, vet man inte idag. Vi studerar vilka molekyler hos bakterien som är avgörande under olika delar av sjukdomsförloppet och som medför att bakterierna undkommer immunförsvaret. Vidare undersöker vi hur det endokrina systemet påverkas och kontrollerar livshotande infektioner eftersom vi upptäckt att bakterierna samlas i sköldkörteln och kan påverka endokrinhormonproduktionen under infektionen.

Meningokocker delas in i olika serogrupper vilka baseras på bakteriekapselns olika antigen. Idag finns vaccin tillgängligt mot serogrupperna A, C, Y och W-135, men än finns det dock inget vaccin mot serogrupp B som är den vanligaste orsaken till meningokock-relaterade sjukdomar i Europa och USA. Vi studerar funktionen av meningokockytprotein som är bevarade i många olika serogrupper. I ett annat projekt fortsätter vi att testa om detta protein kan fungera som vaccinkandidat mot meningokockinfektion.

Den aktuella studien syftar till att öka våra kunskaper om bakteriens infektionsförlopp och kroppens immunförsvar. Detta i sin tur kan leda till nya behandlingsstrategier.