Om Jeanssons Stiftelser

Två systerstiftelser – Skeppsredaren Harald Jeansson (1881-1964) tillhörde släkten Jeansson som länge spelat en framträdande roll i näringslivet i Kalmar. Genom donationsbrev 1947 och 1959 inrättade han en stiftelse för medicinsk forskning med namnet Harald och Greta Jeanssons Stiftelse.

herr-fruI enlighet med hans testamente inrättades år 1965 ytterligare en stiftelse för samma ändamål, Harald Jeanssons Stiftelse. De två stiftelserna, som står under gemensam förvaltning, har anknytning till Karolinska Institutet och Stockholms Universitet, vilkas ledningsorgan stadfäster stadgar och utser ledamöter i stiftelsernas styrelser.Ordförande i stiftelsernas styrelser är Jur.kand. Mats Bendrik. Den medicinska forskningen representeras av professorerna Anita Aperia, Karolinska Institutet och Anna-Lena Spetz, Stockholms Universitet.

Bidrag till medicinsk forskning
Enligt stiftelsernas stadgar skall avkastningen av stiftelsernas tillgångar, efter föreskrivna avsättningar av vissa medel, användas ”till understöd av vetenskaplig forskning inom medicinens område och sådan forskning inom andra naturvetenskapsgrenar, vilken är avsedd att komma läkarvetenskapen till godo”.

Styrelserna har beslutat att understöd tills vidare företrädesvis bör utgå i form av etableringsanslag om vanligtvis 500 tkr till yngre forskare som efter postdoc-sejour eller liknande meritering är på väg att upprätta egen forskargrupp. Anslagsmottagare bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst.

Anslag brukar utdelas med sammanlagt 4-7 mkr per år.

Företrädare för familjen
I Harald och Greta Jeanssons stiftelse ska det enligt stiftelsens stadgar alltid finnas en företrädare för familjen representerad i stiftelsen. Vid stiftelsens inrättande representerades familjen av Direktör Harald Jeansson, och därefter har familjen representerats av hans ättlingar:

Direktör Lars Gabrielson
Lars Gabrielsson var verksam som familjens representant i stiftelserna från mitten av 60-talet till och med 1992. Han var gift med Britt Gabrielson (f.d. Jeansson), yngsta dotter till Harald och Greta Jeansson. Lars Gabrielson började sin karriär som Löjtnant vid Skaraborgs regemente och gick sedan vidare för att bli direktör för Boda glasbruk. Han var därefter direktör för Jeanssons rederier under många år och var sedermera också direktör för Kalmars ångbåtsaktiebolag.

Docent och överläkare Thomas Westin
Thomas Westin efterträdde Lars Gabrielson som familjens representant i stiftelsen. Han var gift med Eva Westin (f.d. Gabrielson), barnbarn till Harald och Greta Jeansson. Thomas Westin är docent och överläkare.

Eva Westin
Eva Westin (f.d. Gabrielson) ersatte Thomas Westin som familjerepresentant i stiftelsen vid hans avgång. Eva Westin är barnbarn till Harald och Greta Jeansson.

Jur. kand. Gabriel Westin
Gabriel Westin är nuvarande representant i stiftelserna för Harald Jeanssons familj. Han är son till Eva Westin och barnbarnsbarn till Harald och Greta Jeansson. Gabriel Westin har tidigare varit advokat, och arbetar för närvarande som bolagsjurist i en koncern som är verksam inom den medicintekniska branschen.