Anders Rosengren

andersAnders Rosengren arbetar som forskare vid Lunds Universitet och läkare vid Skånes Universitetssjukhus. Han disputerade 2007 inom cellulär fysiologi med fokus på mekanismer för insulinfrisättning.


Efter disputation har han kombinerat cellfysiologi med genetik, vilket resulterade i kartläggningen av den första exakta sjukdomsmekanismen för typ 2-diabetes. Under postdoktoral vistelse vid Sage Bionetworks i Seattle studerade han hur så kallade nätverksmetoder kan användas för att bättre förstå komplexa sjukdomar. Sedan 2011 driver han en forskargrupp vid Lunds Universitet och har en forskarassistenttjänst från Vetenskapsrådet.

Forskargruppen kombinerar nätverksanalyser av stora genetiska material med detaljerade studier på cellnivå för att bättre koppla samman genetik och funktion. Ett stort antal gener bidrar till typ 2-diabetes, men de bakomliggande sjukdomsmekanismerna är till stora delar okända, vilket är ett stort hinder vid utvecklandet av nya läkemedel. Som ett komplement till att studera endast en gen åt gången, vilket är det vanligaste idag, undersöker vi hur samverkan inom större nätverk av gener bidrar till sjukdom. Vi använder information om genetik och genuttryck från langerhanska öar, lever och fettväv. I dessa vävnader har vi funnit ett antal gennätverk som är associerade med typ 2-diabetes. Detta kombineras med information om hur hundratals olika substanser påverkar uttrycket av gener.

Med matematiska metoder matchas sedan genprofilen från olika läkemedel med de gennätverk som är rubbade vid typ 2-diabetes för att finna substanser som påverkar så stor del av sjukdomsnätverket som möjligt. Effekten av intressanta substanser på blodsockerkontrollen prövas sedan i djurstudier. För substanser som visar positiv effekt görs detaljerade undersökningar av verkningsmekanismen på cellnivå. Syftet är att hitta nya användningsområden för redan kända läkemedelssubstanser, som ett alternativ till klassisk läkemedelsutveckling. En fördel är att vägen till klinisk tillämpning kan kortas betydligt. Användningen av nätverksbiologi är ett nytt sätt att försöka finna läkemedel för olika folksjukdomar som vi hoppas ska kunna effektivisera behandlingssforskningen.