Stipendium

Harald och Greta Jeanssons stiftelse har sedan 1993 delat ut ett stipendium i medicinskforskning till en elev från Göteborgs Högre Samskola. Det tilldelas en framstående student under dennes andra år på naturvetenskapliga linjen som uppvisar ett brinnande intresse för medicin och forskning.

Stipendiet inrättades år 1992 efter förslag från Direktör Lars Gabrielsson tidigare styrelseledamot i stiftelserna och elev vid Göteborg Högre Samskola. Syftet med stipendiet är att främja intresset för forskning och ge gymnasielever en inblick i vad ett framtida arbete som forskare kan innebära. Stipendiaten erhåller 15000kr och får tillbringa sommaren på en forskningsinstitution inom Göteborg Universitet. Studenten blir en del av forskningsgruppen och utför ett arbete som sedan ligger till grund för examensarbetet, vilken skrivs under sista året på gymnasiet. Genom åren har flertalet institutioner tagit emot studenter, för närvarande är det tidigare stipendiaten från 1995, Ingrid Wernstedt Alsterholm vid institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, som handleder stipendiaten. En summa av 20000kr tilldelas institutionen för detta arbete. Genom åren har stipendiet visat sig mycket framgångsrikt i att väcka intresse för forskning och få unga lovande förmågor att välja en karriär inom medicin och forskning. Vi har genom uppföljning av gamla stipendiater kunnat se hur tidig kontakt med forskarvärlden stimulerar och inspirerar studenter att fortsätta forskarbanan efter gymnasiet.

En uppföljning av samtliga stipendiater från Göteborgs Högre Samskola genomfördes våren 2015. Nitton personer identifierades och kontaktades via e-mail, Facebook och andra sociala medier. Vi erhöll en svarsfrekvens på 68%. Av de som svarade på enkäten är 63% idag läkare eller forskare. Så mycket som 30% har en pågående aktiv forskarkarriär. Tjugo procent är disputerade eller docent och närmare 100 artiklar publicerade i peer-review tidskrifter kommer från tidigare stipendiater. Denna statiskt innefattar även de studenter som tilldelats stipendiet i närtid vilket gör att de självfallet ännu inte haft möjlighet att påbörja en forskarutbildning. Här har vi en stor potential då samtliga de sista fem åren har påbörjat medicinstudier efter studentexamen. Detta påvisar en mycket positiv bild av stipendiets förmåga att stimulera unga lovade studenter att ge sig in i forskarvärlden.